Headshot of Smit Patel, MD

Smit Patel, MD

Hospital Medicine