Headshot of Shankar M. Sundaram, MD

Shankar M. Sundaram, MD

Thoracic Surgery Vascular Surgery