Headshot of Scott Doak, MD

Scott Doak, MD

Emergency Medicine